Evaluering

På Leonardoskolen er evaluering af elevernes udbytte af undervisningen en vigtig del af hverdagen og af planlægningen af undervisningen. Vi evaluerer både elevernes faglige, sociale og personlige udvikling i forhold til Undervisningsministeriets Fælles Mål samt i forhold til forældre og elevers ønsker om yderligere mål.

I dette skoleår bruger vi følgende evalueringsværktøjer

·      Test og evaluering af faglige færdigheder 
·      Terminsprøver på 9. årgang
·      Karakterer fra 8. årgang
·      Testning og vurdering af høj begavelse i samarbejde med Gifted Institute
·      Elevernes selvevalueringer
·      Evaluering og feedback som en løbende del af elevernes projekter, herunder projektopgaven på 8. og 9. årgang
·      Jævnlige læringssamtaler og faglig feedback
·      Mentorsamtaler 1:1
·      Elevsamtaler og forældresamtaler
·      Individuelle handleplaner ved behov for særlig støtte og indsatser
·      Supervision og sparring omkring evaluering af undervisningen

Undervisningen, organiseringen og hverdagen tilpasses løbende på baggrund af drøftelser i lærerteamene og samtaler med ledelsen ud fra de aktuelle evalueringer af elevernes udbytte af undervisningen og undervisningens kvalitet.

Vi har løbende dialog i personalegruppen og i bestyrelsen for at sikre, at vi arbejder med de mest hensigtsmæssige evalueringsværktøjer og med den rette systematik. 

På den baggrund er det i januar 2024 besluttet at have fokus på opkvalificeringen af vores arbejde med elevsamtaler og handleplaner frem mod sommerferien 2024. Dette opkvalificeringsarbejde evalueres løbende