Vedtægter

Hjemsted og formål

§ 1

Leonardoskolen er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted i Køge kommune.
Skolen er etableret den 3. september 2019 og med forventet startdato den 16. august 2021.
Skolens adresse er Campusbuen 29, 4600 Køge
CVR nummer til skolen er 41761806
Skolen tilbyder:

 • Grundskole med 1. – 9. klassetrin og børnehaveklasse
 • Nørderiet som er skolens pasningsordning.

§ 2

Skolens formål er at drive skole i henhold til de til enhver tid gældende regler for friskoler og private grundskoler, mv. Det følger heraf, at skolen efter sit formål og i hele sit virke skal forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre, samt udvikle og styrke elevernes demokratiske dannelse og deres kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene.

Stk. 2
Skolens formål er i øvrigt at drive skolevirksomhed på følgende grundlag:

 • At vægte det faglige niveau og den sociale udvikling lige højt
 • At give højt begavede børn adgang til alle deres egenskaber og alt deres potentiale
 • At udvikle trygge og kompetente samfundsborgere, der tænker ud af boksen og kan indgå i fællesskaber og relationer
 • At forældresamarbejdet bygger på gensidig tillid og respekt i en åben kommunikation. Personalet kender barnet i fællesskabet og forældrene kender barnet i hjemmet

Skolens drift

§ 3

Skolens drift gennemføres på grundlag af skolepenge for eleverne og ved tilskud fra det offentlige samt ved bidrag fra støtteforeningen og andre med interesse for skolen. Særlige midler kan søges til særlige formål. Skolen skal opfylde det egendækningskrav, som børne- og undervisningsministeren har fastsat med hjemmel i „Lov om friskoler og private grundskoler mv.”

Stk. 2.
Skolens midler må alene komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode. Overskud ved skolens drift tilfalder skolen og skal anvendes til konsolidering, så skolen har kapital til at imødegå fremtidige års eventuelle underskud og i øvrigt til bedste for skolen. Bidrag til skolen giver ikke ret til nogen del af skolens formue eller til udbytte af nogen art.

Stk. 3.
Likvide midler, der ikke er nødvendige til skolens daglige drift, skal anbringes i overensstemmelse med bestemmelserne i „Lov om friskoler og private grundskoler m.v.” Midlerne må ikke anbringes på konti mv., som andre end skolen har rådighed over.

Forældrekreds & skolekreds

§ 4

Forældrenes rettigheder tilkommer den eller de personer, der har forældremyndighed, er værge eller har barnet i pleje og er bemyndiget til at handle forældremyndighedens indehavers vegne. Bemyndigelsen til at handle på forældremyndighedens indehavers vegne gælder dog ikke for så vidt angår spørgsmålet om skolegangens begyndelse og varighed.

Stk. 2
Skolekredsen består af personer, der er godkendt af bestyrelsen.

Generalforsamling

§ 5

Bestyrelsen skal på demokratisk vis drøfte skolens anliggender på generalforsamlingen. Generalforsamlingen består af forældrene til elever på skolen (forældrekredsen) og skolekredsen.

Stk. 2.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år på skolen eller på et andet egnet sted i hjemstedskommunen. Generalforsamlingen afholdes i perioden 1. marts – 30. april. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen skal mindst indeholde følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsen aflægger beretning
 3. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 4. Valg af suppleanter
 5. Indkomne forslag
 6. Eventuelt.

Stk. 3.
Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være skriftligt indgivet til bestyrelsen senest den 1. februar.

§ 6

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller 1/4 af forældrene ønsker det. Ekstraordinær generalforsamling skal i øvrigt indkaldes af bestyrelsen, når et mindretal på 1/3 af bestyrelsens medlemmer kræver det. Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes med 14 dages varsel. Dagsorden skal oplyses ved indkaldelsen.

§ 7

Beslutninger på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling træffes ved almindelig stemmeflerhed blandt de fremmødte med stemmeret med undtagelse af vedtægtsændringer og beslutninger om nedlæggelse af skolen

Stk. 2.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødte medlemmers antal, se dog § 18. Afstemninger foretages skriftligt, når blot ét medlem fremsætter ønske derom.

Stk. 3.
Stemmeret på generalforsamlingen tilkommer forældre, der har børn indskrevet på skolen. Hvert forældrepar kan afgive to stemmer, såfremt begge forældre er forældremyndighedsindehavere. Hvis en forælder har den fulde forældremyndighed, kan denne forælder afgive to stemmer. Indehavere af fælles forældremyndighed kan stemme på hinandens vegne ved fuldmagt. Der kan ikke i øvrigt stemmes ved fuldmagt. Antallet af stemmer øges ikke ved mere end ét barn indskrevet på skolen pr. forældre.

Stk. 4
Udgået

Stk. 5
Beslutningsreferat af generalforsamlingen skal gøres tilgængelig for alle forældre på skolen samt personale.

Bestyrelsens sammensætning

§ 8

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, hvoraf mindst 2 skal være valgt blandt forældrekredsen. Alle bestyrelsesmedlemmer vælges på generalforsamlingen. Bestyrelsen bør så vidt muligt have en afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd.

Stk. 2.
Bestyrelsens medlemmer vælges for 3 år og afgår skiftevis med 2, 2 og 1 årligt, første år vælges 2 medlemmer for 3 år, andet år vælges 2 medlemmer for 3 år og 1 medlet for 1 år.

Stk. 3.
Til valg af ordinære bestyrelsesmedlemmer kan man skrive to navne på stemmeseddel, hver stemmeseddel udleveres efter ovenstående regler for antal stemmer. Til suppleanter kan der dog kun skrives én stemme hver stemmeseddel.

Stk. 4.
Genvalg kan finde sted. Der vælges hvert år to suppleanter for de forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer, og disse suppleanter vælges af og blandt forældrene til elever på skolen.
Suppleanter har ikke stemmeret på bestyrelsesmøderne, men kan inviteres med på bestyrelsesmøder af bestyrelsen.

Stk. 5
De forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer skal ikke udtræde af bestyrelsen, hvis deres børn udskrives i funktionsperioden mod forældrenes ønske.

Stk. 6
Et bestyrelsesmedlem kan som udgangspunkt ikke afsættes i funktionsperioden. Bestyrelsesmedlemmer valgt af skolens generalforsamling kan dog afsættes af det vælgende organ. Dagsordenen for det afsættende organs møde skal indeholde et punkt ang. afstemning om afsættelse af et eller flere bestyrelsesmedlemmer. Afsættelse af disse bestyrelsesmedlemmer sker ved almindelig stemmeflerhed.

§ 9

Skolens leder, lærere og andet personale ved institutionen kan ikke være medlemmer af bestyrelsen og kan kun deltage i valg af bestyrelsesmedlemmer, når de samtidig er forældre til elever på skolen.

Stk. 2.
Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige, og mindst et flertal, herunder formanden, skal være registreret i CPR med bopæl i Danmark.

Stk. 3.
Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for skolens gæld, men kan blive ansvarlige efter dansk rets almindelige erstatningsregler. Bestyrelsesmedlemmer kan ikke modtage honorar eller lignende betaling af skolens midler for varetagelsen af hvervet som bestyrelsesmedlem.

Stk. 4.
Skolens leder, samt en repræsentant for skolens øvrige ansatte, deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret. Repræsentanten for de ansatte vælges blandt medarbejderne for 2 år ad gangen. Skoleledere sikrer at valget sker, og denne informerer bestyrelsen umiddelbart efter. Ved behandling af sager, der vedrører skolelederen eller repræsentanten for de ansatte, kan bestyrelsen bestemme at suspendere skolelederens henholdsvis repræsentantens mødedeltagelse.

Stk. 5.
Bestyrelsesmedlemmer kan ved udøvelsen af bestyrelseserhvervet ikke være undergivet beslutninger truffet af den organisation, institution, forening eller lignende, som har valgt eller udpeget den pågældende.

Om bestyrelsen og dens arbejde

§ 10

Bestyrelsen konstituerer sig selv, og vælger af sin midte formand, næstformand og kasserer. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, der optages som bilag til vedtægten. Ved formandens forfald træder næstformanden i formandens sted.

Stk. 2.
Bestyrelsen afholder møde, så ofte formanden eller 3 medlemmer finder det fornødent, minimum fire gange årligt.

Stk. 3.
Formanden indkalder mødedeltagerne og giver forinden møderne de pågældende underretning om, hvilke sager, der vil komme til behandling på mødet. Varsel fremgår af bestyrelsens forretningsorden.

Stk. 4.
Formanden leder forhandlingerne og afstemningerne og drager omsorg for, at beslutningerne indføres i en beslutningsprotokol. Efter hvert møde underskrives protokollen af mødets deltagere. Enhver af disse er berettiget til kort at få sin afvigende mening indført i beslutningsprotokollen. Konstateret inhabilitet skal indføres i protokollen. Formanden drager omsorg for udførelsen af de trufne beslutninger.

Stk. 5.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed blandt de tilstedeværende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller brev. I tilfælde af stemmelighed er den fungerende formands stemme afgørende.

§ 11

Et bestyrelsesmedlem er inhabilt i sager, hvori vedkommende eller dennes nærmeste har økonomisk eller særlig personlig interesse i sagens udfald. I øvrigt er de almindelige regler for inhabilitet og tavshedspligt, som gælder for offentlig forvaltning, gældende for bestyrelsens medlemmer, skolens leder og øvrige ansatte, samt eventuelle tilsynsførende.

Stk. 2.
Et bestyrelsesmedlem skal øjeblikkeligt udtræde af bestyrelsen, hvis medlemmet ikke længere opfylder habilitetsbetingelserne for at være medlem af bestyrelsen, jf. „Lov om friskoler og private grundskoler mv.” samt „Bekendtgørelse om vedtægter for friskoler og private grundskoler m.v.” I tilfælde af et medlems udtræden i funktionsperioden, for eksempel ved generel inhabilitet, indtræder suppleanten. Hvis dette ikke er muligt, skal der vælges et nyt medlem hurtigst muligt for resten af valgperioden.

§ 12

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig over for børne- og undervisningsministeren for, at skolens økonomi og drift er i overensstemmelse med denne vedtægt, lovgivningen og andre retsregler. Bestyrelsen er endvidere ansvarlig for, at forvaltningen af de statslige tilskud er i overensstemmelse med bestemmelserne i „Lov om friskoler og private grundskoler mv.” og skolens vedtægter.

Stk. 2.
Bestyrelsen skal påse, at bogføring og formueforvaltning kontrolleres på betryggende måde. Bestyrelsen skal forvalte skolens midler til størst mulig gavn for skolen og skal tage skyldige økonomiske hensyn.

Stk. 3.
Bestyrelsen er ansvarlig for, at der hvert år udarbejdes en retvisende årsrapport i overensstemmelse med gældende regler. Bestyrelsen har ansvaret for, at regnskabet underkastes betryggende revision efter gældende regler, og at revisor vælges af bestyrelsen.

Stk. 4.
Bestyrelsen træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom og indstiller til godkendelse på generalforsamling i henhold til vedtægternes § 6. Bestyrelsen fastsætter størrelsen af kontingenter, skolepenge og forældrebetaling for skolefritidsordning. Bestyrelsen kan i øvrigt træffe beslutning om ethvert andet spørgsmål om skolen, som bestyrelsen selv ønsker at træffe beslutning om, jf. dog de beføjelser, der er tillagt generalforsamlingen i vedtægterne.

Stk. 5.
Efter indstilling fra skolens leder ansætter og afskediger bestyrelsen skolens lærere og andet fastansat personale. Bestyrelsen kan meddele skolens leder bemyndigelse til i et nærmere angivet omfang at ansætte og afskedige skolens lærere og andet fastansat personale, jf. § 6.

Stk. 6.
I tilfælde af uoverensstemmelse mellem lovgivningen og vedtægternes ordlyd skal bestyrelsen sikre, at skolen følger lovgivningen, og bestyrelsen har ansvaret for, at skolens vedtægter til enhver tid er i overensstemmelse med lovgivningen.

Stk. 7.
Bestyrelsen skal omgående underrette børne- og undervisningsministeriet, hvis skolen standser sine betalinger, begæres konkurs eller der i øvrigt er fare for, at skolens virksomhed må indstilles.

§ 13

Medlemmer af forældrekredsen og skolens ansatte har, efter anmodning, ret til at få indblik i budgetter og regnskaber, når disse er godkendt af bestyrelsen, samt i revisionsprotokollen. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt de nærmere regler for retten til indsigt i skolens forhold. Retten kan udstrækkes til også at omfatte en videre personkreds. Oplysninger omfattet af bestemmelserne om tavshedspligt i forvaltningsloven kan dog ikke videregives.

Tegningsret

§ 14

Institutionen tegnes af bestyrelsens formand i forening med skolelederen eller en af disse i forening med bestyrelsens næstformand. Tegningsretten kan ikke delegeres, og der kan ikke gives prokura. Ved erhvervelse, afhændelse og pantsætning af fast ejendom kræves underskrift af mindst to tredjedele af bestyrelsens medlemmer.

Skoleleder

§ 15

Skolens leder ansættes og afskediges af bestyrelsen. I tilfælde, hvor der ikke er en lærerrepræsentant i bestyrelsen, skal det tilstræbes, at der deltager en anden lærer i ansættelsessamtalerne.
Skolelederen har over for børne- og undervisningsministeriet, skolens forældre og bestyrelse ansvaret for den daglige pædagogiske og økonomiske ledelse af skolen i henhold til gældende love, bekendtgørelser og ministerielle forskrifter.

Stk. 2
Efter bestyrelsens retningslinjer ansætter skolelederen vikarer og anden tidsbegrænset medhjælp, samt forestår skolens daglige administration og personaleledelse.

Stk. 3
Bestyrelsen kan i øvrigt træffe beslutning om, at skolelederen i nærmere fastlagt omfang og under bestyrelsens ansvar bemyndiges til at udføre overordnede ledelsesfunktioner, når dette er nødvendigt for at opnå en hensigtsmæssig daglig ledelse, herunder ansætte og afskedige fastansatte medarbejdere, jf. § 12, stk. 5.

Årsrapport

§ 16

Regnskabsåret følger kalenderåret, dog således at første regnskabsår løber fra den 1. september 2019 til 31. december 2020.

Stk. 2
Revisionen skal være afsluttet senest den 1. marts, hvorefter den reviderede årsrapport tilstilles bestyrelsen til godkendelse. Alle bestyrelsesmedlemmer skal underskrive den godkendte årsrapport og afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for at sidde i bestyrelsen.

Vedtægtsændring

§ 17

Vedtægtsændringer kan kun foretages efter beslutning og indstilling fra skolens bestyrelse.

Stk. 2
Ændringer i vedtægterne sker efter vedtagelse på generalforsamlingen.

Stk. 3
Ændringerne skal vedtages af de fremmødte med mindst to tredjedeles flertal.

Stk. 4
Vedtægtsændringer, som børne- og undervisningsministeriet skriftligt har pålagt skolen, eller som følger af ændringer i ministeriets vedtægtsbekendtgørelse, kan besluttes af bestyrelsen med mindst to tredjedeles flertal. Skolens forældre har krav på at modtage orientering herom.

Nedlæggelse

§ 18

Uden for de tilfælde, hvor bestyrelsen efter lovgivningen skal drage omsorg for likvidation af skolen, kan beslutning om skolens ophør alene træffes af generalforsamlingen.

Stk. 2
Beslutning om nedlæggelse af skolen træffes efter indstilling fra skolens bestyrelse på en generalforsamling, hvor mindst to tredjedele af samtlige medlemmer stemmer for ophævelsen. Opnås sådant flertal ikke, kan nedlæggelsen mindst 30 dage efter forelægges på en ny generalforsamling, hvor den kan vedtages med to tredjedeles flertal af de fremmødte medlemmer. Bestyrelsens indstilling besluttes i henhold til § 11, stk. 5.

Stk. 3
Hvis bestyrelsen efter lovgivningen skal drage omsorg for likvidation af skolen, eller ophører institutionen med at drive skolevirksomhed efter friskoleloven, skal bestyrelsen sørge for nedlæggelse. Hvis det er muligt, gennemføres forudgående høring på en generalforsamling. Forældrekredsen skal umiddelbart efter beslutningen om nedlæggelse i alle tilfælde orienteres skriftligt af bestyrelsen om dette og om grundlaget herfor.

Stk. 4
Det påhviler bestyrelsen at give børne- og undervisningsministeriet, samt elevernes hjemkommuner meddelelse om skolens nedlæggelse.

Stk. 5
Bestyrelsen har ansvaret for bevarelsen af skolens aktiver og for, at den økonomiske opgørelse i anledning af skolens nedlæggelse foretages efter gældende regler, samt at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægten. Bestyrelsen skal fungere videre, indtil den økonomiske afvikling af skolens aktiver og passiver er tilendebragt efter gældende regler, herunder at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægten.

Stk. 6
Mulige overskydende midler tilfalder Friskolefonden under FRISKOLERNE efter godkendelse i Børne- og Undervisningsministeriet. Dette gælder dog ikke i det omfang, hvor det vil stride mod andre økonomiske rettigheder, som er beskyttet af grundlovens § 73. I så fald sker der ikke indskrænkninger i disse bestående rettigheder.

§ 19

Nærværende vedtægter har kun gyldighed, når efterstående relevante bestemmelser er opfyldt.

Stk. 2
Ved oprettelse, sammenlægning eller spaltning og ved etablering eller ophør af kombination med anden skoleform skal vedtægterne indsendes i original til godkendelse i børne- og undervisningsministeriet. Vedtægterne skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer med oplysning om, hvem der er formand for bestyrelsen, og hvis skolen har næstformand, skal denne også oplyses. Bestyrelsesmedlemmernes navne og adresser skal angives med maskinskrift eller anden letlæselig skrift. Den godkendte vedtægt skal offentliggøres på skolens hjemmeside med angivelse af tidspunkt for skolens vedtagelse efter § 1 i denne vedtægt, samt dato for ministeriets godkendelse og dato for offentliggørelse på hjemmesiden.

Stk. 3
I andre tilfælde træder vedtægter og vedtægtsændringer tidligst i kraft, når de offentliggøres på skolens hjemmeside. Vedtægterne skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer med oplysning om, hvem der er formand for bestyrelsen, og hvis skolen har næstformand skal denne også oplyses. Bestyrelsesmedlemmernes navne og adresser skal angives med maskinskrift eller anden letlæselig skrift.
Det skal fremgå af offentliggørelsen på hjemmesiden, såvel hvornår offentliggørelsen på hjemmesiden har fundet sted, som hvornår beslutningen har fundet sted i overensstemmelse med vedtægtens § 17.